Khảo Sát Ý Kiến Nhân Viên
Vui lòng dành khoảng 60 phút để hoàn tất bảng khảo sát nầy.
Về Bạn

Những thông tin trong phần nầy chỉ nhằm mục đích phân tích thống kê, không nhằm mục đích xác định nhân thân người trả lời. Kết quả sẽ chỉ được báo cáo theo nhóm, không phải theo từng cá nhân, và ý kiến của bạn là một phần đóng góp vào ý kiến nhóm.

2. Bạn đang công tác tại đơn vị nào?

Chọn một trong những đơn vị được liệt kê sau đây.

3. Bạn làm việc tại địa phương nào?

Chọn một trong những địa phương dưới đây.

4. Bạn đã tham gia công ty được bao lâu?

Chọn một trong các khung thời gian bên dưới.

Ý Kiến Của Bạn

Phần nầy khảo sát ý kiến của bạn.

Về công việc của bạn.

Các câu hỏi có liên quan về công việc hiện tại của bạn.

1. Tôi nhận thức rõ về những đóng góp của công việc mà tôi đang làm đối với mục tiêu chung của Công Ty.


2. Tôi nhận thức rõ về những đóng góp của công việc mà tôi đang làm đối với mục tiêu chung của Khối.


3. Tôi nhận thức rõ về những đóng góp của công việc mà tôi đang làm đối với mục tiêu chung của Đơn vị.


4. Đơn vị tôi đòi hỏi mọi người phải làm việc với hiệu quả cao.